Accions i evolucions sector Químic |Crisi COVID-19

Com a continuació a les nostres circulars precedents, us fem arribar un resum d'accions i assumptes de major interès el dia d'avui, emesa pel Director General de Feique per les empreses del sector químic, en relació amb la crisi del coronavirus.

1. Consideració del sector químic com a crític/estratègic/sector essencial

En la conferència de premsa d'avui pel ministre d'Hisenda i el ministre de Sanitat al final del Consell de Ministres, el govern va reiterar que les mesures de contenció ja preses per a certes activitats econòmiques no canviaran, per la qual cosa manté la seva posició i per tant continuarà sense aplicar una llista de sectors essencials.

A part dels anteriors, cal assenyalar que, al tancament del seu aspecte, la ministra Ma Jesús Montero ha nomenat directament la indústria química, ja que la ministra d'economia, Nadia Calviño, va fer ahir. Adjuntem un breu tall de la seva intervenció, en la qual ens citem com un sector productiu fonamental.

Finalment, hem rebut avui la petició d'un nombre d'empreses afiliades, els CNAE de les quals no es corresponen a cap dels que FEIQUE ha demanat d'incloure com a sector essencial. Per a aquestes activitats econòmiques, traslladarem la seva inclusió al Ministeri d'indústria. A aquest efecte, qualsevol empresa que ens obliga a intercedir per incorporar qualsevol CNAE corresponent a la seva activitat, ja sigui parcial o completa, ha de remetre la informació al director d'advocacia i estratègia de FEQIUE, Cristina González (cgonzalez@feique.org), indicant les CNAE que vol incloure i una breu justificació per a la seva categorització com a sector essencial.

2. Importació de materials sanitaris, desinfectants i EPIs

Després de l'acord assolit ahir per FEIQUE amb la direcció general de duanes, adjunto el formulari per agilitzar el lliurament d'equips sanitaris, desinfectants i equips de protecció personal (EPIs) en cas d'importació directa dels mateixos. L'ús d'aquest formulari està restringit, per ara, a les empreses químiques que fabriquen productes que es troben en la cadena de valor de materials i productes sanitaris.

3. Subministrament general d'EPIs

Mentre el mercat de l'EP sembla més normalitzat, per a aquelles empreses que continuen lluitant amb els seus proveïdors habituals o distribuïdors, estem col·laborant amb l'empresa ITURRI, especialitzada en la fabricació i distribució d'equips de protecció. Els qui ho necessitin poden contactar amb el director de salut de l'empresa, Ramón Moreno (rmoreno@iturri.com).

4. Restriccions en el transport de mercaderies

El 20 de març, l'Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada per COVID-19, pel que fa al tràfic i moviment de vehicles de motor (adjunt).

Aquesta ordre permet al ministre de l'interior decidir tancar les carreteres per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció de l'accés a determinats vehicles per les mateixes raons, i indica una sèrie de transports que no afectarà cap restricció. Atès que els productes químics no s'esmenten entre ells, però els anomenats "altres vehicles que, no inclosos entre els anteriors, els agents responsables del control i la disciplina del trànsit consideren, en cada cas individual, que per assegurar el subministrament de béns o la provisió de serveis essencials per a la població ", FEIQUE ha remès avui al·legacions a la DGT i al Ministeri de transports de manera que les mercaderies perilloses i els productes químics no perillosos s'incorporen expressament a  l'ordre ministerial o, si no, la instrucció tècnica es trasllada als òrgans de control de trànsit.

A més, la Comissió de logística i transport FEIQUE ha preparat un esborrany específic perquè les empreses la incorporin al document de transport de mercaderies (denominat legalment un document de control). Aquest text ja s'ha transferit a les empreses adscrites a la Comissió. Per a més informació o aclariment, contacti amb Jesús Soriano, director de logística i transport de FEIQUE (jsm@feique.org, 690 011 960).

5. Prevenció i control coronavirus en llocs de treball químics

La Comissió de seguretat FEIQUE ha actualitzat el document recomanacions per a la protecció de la salut dels treballadors davant COVID19 en el sector químic.

6. Sindicats

Després de diverses consultes plantejades per diversos socis els ajuntaments dels quals, han proposat (o exigit) la gestió de la implementació de diverses mesures relacionades amb la flexibilitat, modificació de la jornada laboral i altres destinades a millorar la protecció treballadors contra Covid 19, cal assenyalar que aquestes peticions no provenen de les seves federacions sindicals, sinó que són específiques de les comissions de cada empresa. Hem parlat amb els Secretariats generals i els secretaris de prevenció de les dues unions sindicals del sector (CCOO indústria i FICA-UGT), i en ambdós casos s'ha negat haver transferit alguna instrucció, llevat de les mesures expressament indicades en el Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma i les disposicions posteriors derivades del mateix.