Préstecs de l’ICF en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionats pel FEDER (sublínia COVID-19)

Finançament temporal de capital circulant de les pimes, com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a la crisi de la COVID-19.

L'objecte dels préstecs Eurocrèdit COVID-19 és promoure una línia de préstecs en condicions preferents a petites i mitjanes empreses. De l’import total de la línia de préstec ICF Eurocrèdit de 253.899.666,00 euros, 70.000.000,00 euros són assignats de forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les pimes, com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a la crisi de la COVID-19.

Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses:

- Que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d’euros,
- Que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros,

Les empreses destinatàries podran obtenir més d’un préstec, amb els màxims següents:

Curt termini: 2.000.000 euros
Llarg termini: 2.500.000 euros
Sublínia COVID-19: 2.000.000 euros

El total màxim per empresa serà de 6.500.000€ euros

L’import mínim d’un préstec serà:

Curt termini: 100.000 euros
Llarg termini: 150.000 euros
Sublínia COVID-19: 250.000 euros

Les condicions financeres són:

Termini d'amortització: fins a 5 anys, amb possibilitat de carència d'amortitizació de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.
Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,50% i el 2,75%.
Comissions: d’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec; d’amortització anticipada del 0,25% de l'import de capital amortitzat.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa operatiu Catalunya 2014-2020.

Pressupost: 70.000.000,00 euros | Data límit: 31/03/2021 (o fins l’esgotament de l’import assignat)

Més informació:

ICF Eurocrèdit - Covid-19

GENCAT | Departament d'acció exterior, relacions institucionals i transparència.