Línia ICO COVID-19 per recolzar als afectats del Sector Turístic i altres

Línia ICO COVID-19 per recolzar als afectats del Sector Turístic i altres

Línia dirigida a autònoms i empreses  amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línia ICO Empreses i Emprenedors, l'activitat dels quals estigui dins d'un CNAE del sector turístic i activitats connexes.

Import màxim per client: fins a 500.000  euros, en una o diverses operacions.
Conceptes finançables: Necessitats de liquiditat  finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.
Modalitat: préstec.
Tipus d'interès: fix, fins al 1,5%(TAE màxima inclosa comissions).
Termini d'amortització i període de carencia: D'1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.
Comissions: l'entitat de crèdit  podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació, a més de, en el seu cas, la d'amortització anticipada.
Garanties: a determinar per l'entitat de crèdit, excepte aval de SGR/SAECA.
Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.
Aquest finançament amb garantia de l'ICO està sotmesa al Reglament (UE) número 1407/2013  de la Comissió Europea relatiu a les ajudes de minimis.