El pròxim 7 de març 2021 venç el termini per dipositar el pla d'igualtat

El pròxim 7 de març les empreses espanyoles que comptin amb més de 100 treballadors hauran d'haver dipositat en el Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses un Pla d'Igualtat que reculli informació sobre la composició per sexe de les seves plantilles i sobre els salaris que perceben homes i dones de la seva organització.

El Reial Decret Llei 6/2019 d'1 de març de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, va modificar, entre altres normes, la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, estenent l'exigència de redactar un Pla d'Igualtat també a les empreses de cinquanta o més treballadors, i establint l'obligació d'inscriure aquests Plans en un registre de nova creació, és a dir el Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses, com a part dels Registres de convenis i acords col·lectius de treball, dependents de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes.

Els plans d'igualtat, segons estableix el Reial decret llei 6/2019 d'1 de març, contindran un "conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes"

Amb caràcter previ, s'haurà d'elaborar un diagnòstic negociat, en el seu cas, amb la representació legal de les persones treballadores, que contindrà almenys les següents matèries:

• Procés de selecció i contractació

• Classificació professional

• Formació

• Promoció professional

• Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes

• Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral

• Infrarepresentació femenina

• Retribucions

• Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

En cas que aquesta informació reflecteixi una situació de desigualtat per gènere, hauran d'incloure un pla sobre com pensen corregir aquestes diferències a curt termini, amb mesures concretes que implementaran.

El Reial decret llei 6/2019 estableix un calendari per a la creació i inscripció dels Plans d'Igualtat en funció del nombre de treballadors de cada empresa, començant a comptar el termini d'inscripció des del dia 8 de març de 2019:

• Les empreses de més de 150 treballadors/as i fins a 250 disposen del termini d'UN ANY (7 de març 2020)

• Les empreses de més de 100 treballadors/as i fins a 150 disposen del termini de DOS ANYS (7 de març 2021)

• Les empreses de més de 50 treballadors/as i fins a 100 disposen del termini de TRES ANYS (7 de març 2022)

La Direcció General d'Igualtat ofereix en la seva pàgina web informació i assessorament sobre com s'ha d'eleborar-se un Pla d'Igualtat.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Responsabilitat Social | Pere Ejarque | responsabilitatsocial@cecot.org