Convocatòria de Vaga General per al dia 8 de març de 2021

Us comuniquem que els sindicats Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical-CSC i la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) han formulat una convocatòria de vaga general per al dia 8 de març de 2021.

La Vaga General per al 8 de març afectarà el conjunt dels treballadors i treballadors del sector públic i privat de Catalunya, de tots els sectors productius, basada la convocatòria en un conjunt de reivindicacions laborals, econòmiques i socials en defensa de la igualtat de drets de les dones treballadores.

A continuació us informem sobre determinats drets i obligacions que deriven de l'exercici del dret de vaga:

Dret de reunió
En relació amb la possibilitat de celebració d'assemblees en el centre de treball en els dies previs a la vaga, ha de tenir-se en compte el que s'estableix en la LOLS:

Els treballadors afiliats a un sindicat podran, en l'àmbit de l'empresa o centre de treball i prèvia notificació a l'empresari, celebrar reunions i distribuir informació sindical, fora de les hores de treball i sense pertorbar l'activitat normal de l'empresa.

› Els qui ostentin càrrecs electius en l'àmbit provincial, autonòmic o estatal, en les organitzacions sindicals més representatives, tindran dret a l'assistència i l'accés als centres de treball per a participar en activitats pròpies del seu sindicat o del conjunt dels treballadors, prèvia comunicació a l'empresari, i sense que l'exercici d'aquest dret pugui interrompre el desenvolupament normal del procés productiu.

› Els treballadors d'una mateixa empresa o centre de treball tenen dret a reunir-se en assemblea. Podrà ser convocada pels delegats de personal, el comitè d'empresa, o per un nombre de treballadors no inferior al 33% de la plantilla. L'assemblea serà presidida, pel comitè d'empresa (o delegats de personal en el seu cas), que seran responsables del normal desenvolupament d'aquesta, així com de la presència en l'assemblea de persones no pertanyents a l'empresa. Només podrà tractar-se en ella d'assumptes que figurin prèviament inclosos en l'ordre del dia. La presidència comunicarà a l'empresari la convocatòria i els noms de les persones no pertanyents a l'empresa que vagin a assistir a l'assemblea i acordarà amb aquest les mesures oportunes per a evitar perjudicis en l'activitat normal de l'empresa.

Obertura del centre de treball durant la vaga
L'empresari ha d'obrir normalment els seus centres de treball a l'inici de la jornada durant el dia de la vaga. Ha de permetre's l'entrada al treball i la realització del mateix d'aquells treballadors que facin ús del seu dret constitucional al treball.

Serveis necessaris de seguretat i manteniment
El Comitè de vaga haurà de garantir durant la mateixa la prestació dels serveis necessaris per a la seguretat de les persones i de les coses, manteniment dels locals, maquinària, instal·lacions, matèries primeres i qualsevol altra atenció que fos precisa per a la ulterior represa de les tasques de l'empresa.

Correspon a l'empresari la designació dels treballadors que hagin d'efectuar aquests serveis.

En relació amb l'últim apartat del paràgraf anterior i que s'assenyala en cursiva, ha de tenir-se en compte que va ser declarat inconstitucional i nul pel Tribunal Constitucional. En aquest sentit, l'empresari no pot fixar unilateralment els treballadors que hagin de prestar aquests serveis.

Per tant, les propostes de mesures de seguretat i serveis necessaris corresponen a l'empresari, però la designació dels treballadors que hagin de prestar aquests serveis és una facultat compartida entre l'empresari i el comitè de vaga.

Serveis mínims (essencials per a la comunitat)
Quan la vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i concorrin circumstàncies d'especial gravetat, l'autoritat governativa podrà acordar les mesures necessàries per a assegurar el funcionament dels serveis. El Govern, així mateix, podrà adoptar a tals fins a les mesures d'intervenció adequades.

Tancament patronal
Els empresaris només podran procedir al tancament del centre de treball en cas de vaga o qualsevol altra modalitat d'irregularitat col·lectiva en el règim de treball, quan concorri alguna de les circumstàncies que segueixen:
a) Existència de notori perill de violència per a les persones o de danys greus per a les coses.
b) Ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències, o perill cert que aquesta es produeixi.
c) Que el volum de la inassistència o irregularitats en el treball impedeixin greument el procés normal de producció.

El tancament patronal efectuat en aquests termes, produirà respecte al personal afectat la suspensió del contracte de treball, passant el treballador a situació d'alta especial, amb suspensió de l'obligació de pagament de salaris i cotització.

L'empresari que d'acord amb els paràgrafs anteriors procedís al tancament del centre de treball, haurà de posar-lo en coneixement de l'Autoritat laboral en el terme de dotze hores.

El tancament dels centres de treball es limitarà al temps indispensable per a assegurar la represa de l'activitat de l'empresa, o per a la remoció de les causes que el van motivar.

Efectes de la vaga sobre la relació de treball.

Els efectes de la vaga sobre la relació laboral del treballador que exerceix aquest dret com els següents:

» Suspensió del contracte de treball i, per tant, la interrupció de les obligacions respectives de treballar i remunerar el treball. En aquest sentit, és obvi que l’empresari pot preguntar al treballador si ha participat o no en la vaga (STS de 01.10.1992).

» El treballador no percep el salari corresponent a la jornada de vaga.

Respecte als conceptes salarials afectats, queden exclosos de la detracció els següents:

› Els conceptes extrasalarials.

› Els festius d’entre setmana.

› Les vacances.

En canvi, s’inclouen a la detracció:

› El salari base.

› Els complements salarials.

› Les pagues extres.

› El descans setmanal.

Respecte a la retribució en espècies, els Tribunals admeten la seva detracció encara que, donada la complexitat d’aquesta, no és habitual que s’apliqui en aquest tipus de retribució.

» No afectació de les vacances.

L’exercici del dret de vaga no afecta ni a la durada del seu gaudi, ni a la seva retribució.

» Manteniment d’obligacions accessòries.

Durant el temps d’exercici del dret de vaga es mantenen obligacions tals com:

› Coaccions a companys i directius.

› Agressions verbals a companys i directius.

› Agressions físiques a companys i directius.

De donar-se aquestes conductes podran ser sancionades.

Efectes de la vaga sobre la seguretat social del treballador.

Els efectes de la vaga sobre la Seguretat Social del treballador són els següents:

» Passa a la situació d’alta especial.

Perquè el treballador passi a aquesta situació d’alta especial caldrà que l’empresa comuniqui a la TGSS que aquell ha exercit el seu dret de vaga.

» Se suspèn l'obligació de cotitzar.

Durant la jornada de vaga l’empresari no haurà de cotitzar pels treballadors que estiguin en situació d’alta especial.

» El treballador no té dret a la prestació per incapacitat temporal.

El treballador, mentre dura la situació de l’exercici de la vaga no té dret d’accés a la prestació d’incapacitat temporal, o sigui, no té el d’iniciar la prestació.

En canvi, qui ja estigui en aquesta situació, a l’inici de l’exercici de la vaga, continuarà gaudint del dret, ja que amb la relació laboral suspensa, per la situació prèvia de la incapacitat temporal, no es pot tornar a suspendre quelcom que ja ha estat suspès.

» Possibilitat que el treballador subscrigui el conveni especial.

El treballador pot, voluntàriament, subscriure el conveni especial amb la TGSS, per tal de completar les bases de cotització, que en un altre cas es veuran minvades, corresponents a les contingències per a invalidesa, mort i supervivència, derivades de contingències comunes i jubilació.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org