Butlletí d'actualitat laboral número 153 (del 01 al 15 de juliol)

(del 01 al 15 de juliol de 2020) Butlletí quinzenal | número 153

Informes

» Extinció del contracte de treball, per causes de força major o per causes objectives,  previstes en els articles 22 i 23 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març.

Documents d'interès

Ο Informe sobre el mercat de treball, de RANDSTAD.

Cecot opina

Ο La Cecot elabora un document de propostes per reduir l'índex d'absentisme laboral.

Ο La Cecot demana a la Ministra de Treball que detalli el total de treballadors que encara no han cobrat els ERTO i la distribució per CCAA.

Legislació

Ο Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. (Publicat el dia 6/7/2020)

Ο Real Decreto 567/2020, de 16 de junio, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre. (Publicat el dia 6/7/2020)

Ο RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. (Publicat el dia 9/7/2020)

Ο ORDRE TSF/117/2020, de 3 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2020 (ref. BDNS 514527). (Publicat el dia 10/7/2020)

Ο CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 (DOGC núm. 8138, de 21.5.2020). (Publicat el dia 14/7/2020)

Projectes o preposicions de llei

Ο Proyecto de Ley de medidas sociales en defensa del empleo (procedente del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo).

Ajuts i subvencions

Ο RESOLUCIÓ TSF/1546/2020, de 26 de juny, per la qual es prorroga la vigència de diverses resolucions de l'àmbit de l'economia social, relatives a les mesures de flexibilització d'actuacions subvencionades per pal·liar els efectes de la COVID-19. (Publicat el dia 2/7/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1548/2020, de 23 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (SOC – TRFO JOVES) (ref. BDNS 513067). (Publicat el dia 2/7/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1590/2020, de 2 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, per a l'any 2020, en el marc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 513437). (Publicat el dia 6/7/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1683/2020, de 9 de juliol, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya, que preveu el capítol III del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 515252). (Publicat el dia 14/7/2020)

Sentències

Ο Interessant sentència del Tribunal Suprem, número 438, d'11 de juny de 2020, sobre el conveni col·lectiu aplicable a una empresa de multiservei. Reitera doctrina

Formació

Ο Webinar online: Noves exoneracions de quotes ERTE i altres canvis normatius RD Llei 24/2020 | Dia: 22/07/2020 de 9.30 a 13.30 h| Modalitat: Virtual

Informació patrocinada per Wolters Kluwer 

Ο PLA AJUDA COVID-19 | Software de gestió i formació gratis durant 2 mesos | Wolters Kluwer dona suport a les Pimes, Autònoms i Despatxos Professionals oferint software i formació gratuïts en els àmbits contable, laboral, facturació, etc.

Informa-te’n ara!

Convenis col·lectius

Ο Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de incorporar la disposición transitoria COVID-19 al VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. Código de convenio 99014365012003. (Publicat el dia 3/7/2020)

Ο Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo del Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco. (Código de convenio 99001315011981). (Publicat el dia 3/7/2020)

Ο Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos. (Código de convenio 99008725011994). (Publicat el dia 3/7/2020)

Ο Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos. (Código de convenio 99008725011994). (Publicat el dia 3/7/2020)

Ο Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito. (código de Convenio 99001945011981). (Publicat el dia 3/7/2020)

Ο Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (Código de Convenio número 99004625011981). (Publicat el dia 3/7/2020)

Ο Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2019, y las provisionales para el año 2020, del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados. (Código de convenio 99003175011981). (Publicat el dia 3/7/2020)

Ο Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del VII Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. (Código de Convenio 99011915011998). (Publicat el dia 3/7/2020)

Ο Corrección de erratas de la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (Publicat el dia 7/7/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1568/2020, de 25 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord derivat del Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laborals de la UB, UAB, UPC, UdG, UdL i URV, relatiu a la jornada laboral (codi de conveni núm. 79002770012008). (Publicat el dia 8/7/2020)

Ο Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros, su mantenimiento y reparación. (Código de convenio 99015875012006). (Publicat el día 10/7/2020)

Ο Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y tabla salarial para el año 2020 del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. (Código de convenio 99001995011981). (Publicat el dia 10/7/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1628/2020, de 2 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la modificació de l'article 37.9 del VI Conveni (codi de conveni núm. 79000692011994). (Publicat el dia 14/7/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1640/2020, de 18 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de taules salarials del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006). (Publicat el dia 14/7/2020)

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org