Butlletí d'actualitat laboral número 150 (del 15 al 31 de maig)

(del 15 al 31 de maig de 2020) Butlletí quinzenal | número 150 

Informes

» Tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació per causes objectives.

Documents d'interès

Ο Una valoració dels ERTO per a fer front a la crisi de la COVID-19  sobre la base de l'evidència empírica i des d'una perspectiva comparada.
Font: FEDEA

No vas poder connectar-te? Accedeix ara

Ο Espai multimèdia | Webinars i Vídeos de la Cecotl

Cecot opina

Ο El col·lapse del SEPE,  una gestió ineficient i la manca de liquiditat del Govern estan creant tensions innecessàries a les empreses amb ERTO per COVID-19.

Legislació

Per consultar la documentació i normativa d'àmbit laboral, cliqueu aquí

Ο  Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Publicat el dia 20/5/2020)

Ο DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. (Publicat el dia 21/5/2020)

Ο Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (Publicat el dia 23/5/2020)

Ο Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (Publicat el dia 24/5/2020)

Ο Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. (Publicat el dia 27/5/2020)

Ο ORDRE TSF/66/2020, de 26 de maig, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. (Publicat el dia 29/5/2020)

Ο Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. (Publicat el dia 30/05/2020)

Projectes o preposicions de llei

Ο Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte o preposicions de Llei.

Ajuts i subvencions

Ο RESOLUCIÓ TSF/1056/2020, de 14 de maig, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2020 (ref. BDNS 506103). (Publicat el dia 20/5/2020)

Sentències

Ο Interessant sentència del TSJ de Galícia, de 06.02.2020  en la que, seguint la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem, declara nul l'acomiadament col·lectiu efectuat per una empresa per defectes en la tramitació d'un expedient de regulació d'ocupació.

Formació

Ο Formació 100% subvencionada

Informació patrocinada per Wolters Kluwer 

Ο PLA AJUDA COVID-19 | Software de gestió i formació gratis durant 2 mesos | Wolters Kluwer dona suport a les Pimes, Autònoms i Despatxos Professionals oferint software i formació gratuïts en els àmbits contable, laboral, facturació, etc.

Informa-te’n ara!

Convenis col·lectius

Ο Durant aquesta quinzena no s'han publicat convenis col·lectius.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org