Ajudes 2020 pel foment de sol·licituds d’Invencions a Espanya i a l’estranger

SUBVENCIONS DE L’OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES

Al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de data 9 de setembre de 2020 va aparèixer publicada la resolució mitjançant la qual es formalitza la convocatòria de la subvenció de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) pel foment de les sol·licituds de Patents i de Models d’Utilitat a Espanya així com pel foment de les invencions a l’estranger.

Senyalar que aquestes subvencions únicament van dirigides al sector privat i, com en anys anteriors, la convocatòria consta de dos programes:

1.- Programa d’ajuda pel foment de Patents i Models d’Utilitat a l’exterior, adreçat a estimular la protecció internacional de les invencions.

Destacar que les activitats subvencionables es concreten en aquelles que comporten un cost per pagament de taxes oficials als respectius països.

A diferencia de convocatòries d’anys anteriors, a aquesta nova convocatòria, no es consideren com a despeses subvencionables els costs de traducció a l’idioma del país en que es formuli l’extensió de la Patent o del Model d’Utilitat.

Hem de ressaltar, de forma resumida, les condicions a tenir en consideració per tal de que sigui concedida l’ajuda d’aquest programa:

El beneficiari, domiciliat a Espanya, ha de reunir un dels següents requisits:

- ser una persona física

- ser considerat com a petita o mitjana (PYME)

- ser una gran empresa privada

- ser una institució privada sense ànim de lucre, sense dependència o vinculació amb el sector públic.

  La despesa s’ha d’haver realitzat dintre del període del 1 de gener al 31 de desembre de 2019.

  Que la invenció vers la qual es sol·licita la subvenció reivindiqui una prioritat derivada d’una Patent o d’un Model d’Utilitat dipositat davant l’OEPM o be que el seu dret de prioritat sigui una sol·licitud de Patent PCT presentada davant l’OEPM en qualitat d’Oficina receptora o be que es tracti d’una Patent Europea dipositada davant l’OEPM.

2.- Programa d’ajuda pel foment de Patents i Models d’Utilitat Espanyols, dirigit a estimular la protecció a Espanya de la tecnologia a través de Patents i Models d’Utilitat amb la finalitat de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, així com de les persones físiques.

Com al programa d’ajuda a l’exterior les activitats subvencionables son aquelles que suposen un cost pel pagament d’una taxa a l’OEPM.

Bàsicament les condicions a tenir en consideració per tal de que sigui concedida l’ajuda de l’esmentat programa serien:

  El beneficiari ha de ser una persona amb domicili a Espanya i reunir un dels següents requisits:

- ser una persona física

- ser considerat petita o mitjana empresa (PYME)

Seran objecte de subvenció aquelles Patents i Models d’Utilitat que hagin estat publicades al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial durant els anys 2017, 2018 i 2019 i sempre que no hagin rebut subvenció a les convocatòries anteriors d’aquestes ajudes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 9 d’octubre de 2020.

Més informació:

• Extracte convocatòria del BOE

•  Text de la Convocatòria

•  Ordre de Bases (ICT/677/2019)

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Propietat Industrial i Intel·lectual | Josep Carbonell | propietatindustrial@cecot.org
Servei d'Assessorament de la Cecot