Subvencions (25%) per realitzar inversions industrials: industries agro-alimentaries a Catalunya

Obert el termini (en forma de subvenció) de sol·licitud per a inversions de nous projectes per a les indústries agroalimentàries en l'àmbit territorial de Catalunya.
Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?

• Empreses industrials i Pimes, ubicades a Catalunya del sector indústries agroalimentàries per inversions de millora en la transformació i comercialització de  productes agrícoles / agroalimentaris.

• Que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d'aliments, relacionats amb algun procés de transformació o comercialització dels productes agrícoles.

Quins projectes poden ser subvencionats?

• La millora de la competitivitat de les indústries amb processos innovadors de transformació o comercialització dels productes agrícoles.

• Incrementar el valor afegit dels productes agrícoles destinats a la transformació o comercialització.

• Fomentar la internacionalització de les empreses agroalimentàries.

Condicions:

1. Ús freqüent de l'energia en la transformació dels aliments.

2. Ús freqüent d'energies renovables, de subproductes, de residus i altres matèries primeres no alimentaries per impulsar el desenvolupament de la bio economia.

3. Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Les inversions sempre han de ser noves.

Quins costos es poden incloure?

• La construcció, adquisició o millora dels béns immobles.

• La compra de nova maquinària i equips industrials de procés.

• Inversions intangibles: adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisició de patents, llicencies, drets d'autor i marques registrades (màx. 30% del total).

• Honoraris d'arquitectura, enginyers i honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mig ambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

Quin pressupost mínim he de considerar?

Pressupost mínim de 100.000 €

Condicions que té la subvenció

L'import de la subvenció és com a màxim del 25% de la inversió +.

 3% Addicional per empreses amb personalitat jurídica associativa.

• 3% Addicional per inversions amb zones amb limitacions específiques.

• 3% Addicional per empreses que realitzin inversions innovadores.

• 3% Addicional per empreses de nova creació

• 3% Addicional per empreses que s'hagin fusionat durant els últims dos anys a la sol·licitud de l'ajuda.

Informació addicional

• La convocatòria s'iniciarà a partir del 06/05/2021 fins al 06/07/2021.

• La resolució de les propostes es rebrà en un període de sis mesos com a màxim.

• Finalitzades les inversions, l'empresa benificiària sol·licitarà el cobrament de l'ajuda, hauran d'acompanyar tota la documentació justificativa que acreditaria la realització de les inversions.

• Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000 € pels casos d'obra i de 15.000 € per la resta de supòsits, s'haurà d'aportar un mínim de 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ en contraure el compromís per l'obra esmentada o la seva prestació del servei o subministrament del bé.

• La quantia màxima de la jugada al càrrec d'aquesta convocatòria per projecte totalment operatiu i acceptat, no podrà superar la quantitat de 500.000 €, valorant els expedients de manera individualitzada per a cada projecte.

És imprescindible disposar de signatura electrònica per poder tramitar la sol·licitud d'ajuda pública.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org