Fons de suport a la inversió industrial productiva

El fons té com a objectiu finançar empreses, en concret a societats mercantils i societats cooperatives, ja existents amb domicili social i establiment a Espanya, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva grandària, i que no formin part del sector públic.

Activitats Industrials:

Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE)

Projectes finançables:

• Creació d'establiments industrials.
• Trasllat d'establiments industrials.
• Millores o modificacions de línies de producció i procés.

Àmbit temporal:

Seran finançables tant les partides del pressupost del projecte que s'hagin executat des dels sis mesos anteriors a la data de sol·licitud (és a dir, 01/01/2021), com les que s'executin fins dos anys després de la data de formalització del finançament.

% del finançament:

L'import a concedir serà de fins al 75% sobre el Pressupost finançable del projecte.

Conceptes finançables:

• Obra civil: Inversions en urbanització i canalitzacions.
• Edificacions i instal·lacions: Inversions per a l'adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com les seves instal·lacions.
• Aparells i equips de producció: Adquisició d'actius directament vinculats a la producció o al procés productiu.
• Programari específic vinculat al procés productiu.
• Patents, llicències, marques i similars.
• Recerca i desenvolupament, només en la mesura en què estiguin directament vinculats amb el procés productiu i als aparells i equips de producció imputats com a conceptes finançables de la sol·licitud.

Límits a l'import per finançament:

• L'import mínim del finançament concedit: 200.000 €.

Cost del finançament:

Al cost del finançament d'aplicació en funció de la qualificació, s'aplicarà una bonificació del tipus d'interès, amb motiu del grau de compliment dels criteris d'impacte industrial que es detalla a continuació amb indicació de la ponderació entre aquests:

• Zona prioritària: 50%
• Creació d'ocupació: 10%
• Impacte sobre transició digital: 20%
• Impacte sobre transició verda: 20%

Els préstecs ordinaris: Euríbor a dotze mesos més un diferencial fix entre un 1,5% i un 4,5%, amb un mínim equivalent al diferencial d'aplicació.

Termini d'Amortització:

Els finançaments tindran una durada màxima de deu anys, incloent-hi el termini de carència de tres anys (3+7).

El calendari d'amortització del principal dels préstecs serà trimestral i determinat pel sistema francès.

Garanties:

• Es requerirà presentació d'aval bancari, o garantia equivalent, executable a primer requeriment pel 10% de l'import desemborsat del finançament en els préstecs ordinaris.

Desemborsament:

La Societat Gestora farà el desemborsament del finançament per trams, condicionant el deslliurament dels recursos al compliment de fites del projecte.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.
Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org