Ajuda destinada a empreses agroalimentàries per a inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments

Destinatari: Empreses amb inversions executades a Catalunya.

Tipus d'Empresa: Persones físiques, jurídiques i agrupacions que siguin titulars de l'activitat de: manipulació o transformació i comercialització de productes agraris.

Excepte:

- Productes de la pesca.

- Forestals

% Subvenció:

- Gran Empresa: 7%

- Mediana Empresa: 25% (*)

- Petita Empresa: 25% (*)

- Micro Empresa: 25% (*)

- Empreses intermediàries: 17% (*)

(*) fins al %

Inici del projecte: Posterior a la presentació de la sol·licitud.

Tipus de projectes:

- Millora de la competitivitat de les indústries amb processos innovadors de transformació i/o comercialització de productes agrícoles.

- Incrementar el valor afegit dels productes agrícoles destinats a la transformació i/o comercialització, sempre que sigui d'origen.

- Fomentar la internacionalització de les empreses agroalimentàries.

- Ús més eficient de l'energia en la transformació dels aliments.

- Ús de fons d'energia renovables, de subproductes, de residus i altres matèries primeres no alimentaries, per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

- Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Pressupost:

- La construcció, millora obra civil, instal·lacions, el valor de compra d'un immoble està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

- La compra i la instal·lació de nova maquinària i béns d'equip, inclòs el hardware.

- L'adquisició o desenvolupament de programes informàtics, i l'adquisició de patents, llicencies, drets d'autor i/o marques registrades, amb un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

- Les despeses generals tals com: honoraris d'arquitectes, enginyers, assessors i honoraris relatius a l'assessorament respecte a la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclòs els estudis de viabilitat. L'import a aquest capítol, està limitat a un màxim del 12% de les inversions totals del projecte.

No seran subvencionables:

- Instal·lacions d'emmagatzematge frigorífic de productes congelats o ultracongelats, excepte si són necessaris per al funcionament normal de les instal·lacions de transformació, proporcionals a la seva capacitat de producció i destinat exclusivament a l'emmagatzematge dels productes de les pròpies instal·lacions.

- Les inversions relatives a projectes de recerca, la promoció de productes agrícoles o l'erradicació de malalties animals.

- Les inversions de reposició o substitució d'equipaments i maquinària, excepte una nova adquisició diferents de les anteriors per tecnologia utilitzada o pel seu rendiment.

- Inversions en equipaments, construcció, etc., iniciades amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

- La compra de terrenys i les despeses relacionades. La compra de vehicles, excepte les adaptacions de la carrosseria dels vehicles de transport especialitzat lligat a les activitats de producció, transformació i/o comercialització de l'empresa, amb un màxim del 40% de la inversió total del projecte.

- Mobiliari d'oficina i de laboratori.

- Compra d'equips d'ocasió.

 

Termini de presentació: Convocatòria prevista fins al 05/10/2019 (*)

(*) aprox.

 

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

 

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot