Decret de desplegament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica

Us informem que avui s'ha publicat en el DOGC el Decret 131/2022 de desplegament reglamentari de la Llei de Facilitació Econòmica, que beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms del país i generarà un estalvi total de 44,4 milions d’euros.

El Decret desenvolupa mesures per reduir les càrregues burocràtiques, defineix els serveis proactius a l’empresa, basats en la gestió i l’anàlisi de les seves dades; i detalla el model de relació entre l’empresa, els autònoms i professionals, i les administracions. Aplica el principi “Only Once” pel qual empreses i autònoms només hauran d’aportar una vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions catalanes.

Preveu agilitzar especialment aquells projectes empresarials considerats estratègics per a l’economia catalana, que durant en els pròxims anys seran “de caràcter industrial o de serveis a la producció”. 

Trets principals:

1. La consolidació de la Finestreta Única Empresarial a partir de la introducció de les següents novetats:

- Concreta el funcionament de la tramitació unificada, com a procediment per aportar les dades necessàries a les diferents administracions públiques que comporta un l’estalvi de temps addicional a la tramitació electrònica dels tràmits, ja que permet, d’una banda, realitzar des del Portal únic per les empreses les diferents tramitacions necessàries per exercir una activitat econòmica i de l’altra, aportar les dades necessàries tan sols una vegada, aplicant el principi “once only”, amb independència que la mateixa dada o el mateix document el necessitin o demanin diferents administracions.

- Detalla el funcionament del Directori d’empreses, establiments i registres i l’assignació, modificació o baixa de l’identificador únic de l’establiment per tal de fer possible que els titulars de les activitats econòmiques tinguin una visió 360º de tota la informació que tinguin les administracions públiques dels seus negocis i a la vegada per habilitar el preomplert de dades en la gestió dels tràmits.

- Estableix les obligacions de les diferents administracions públiques en el manteniment dels continguts Canal Empresa, la seva àrea privada, la cerca guiada de tràmits i el servei de finançament unificat per tal de garantir que la qualitat i actualització dels mateixos sigui òptima. Aquesta regulació permet que les empreses disposen d'un servei personalitzat que, a partir d'un seguit de preguntes que es generen dinàmicament en funció de les respostes prèvies, permet obtenir el conjunt de tràmits a fer per legalitzar una activitat i fins i tot, els ajuts, subvencions o préstecs a què pot optar.

Que les empreses tinguin tota la informació necessària i mínima per poder fer la tramitació administrativa en un sol portal web comporta un estalvi de temps.

- També preveu la prestació de serveis proactius per part de les administracions públiques sense que les empreses i professionals els hagin de demanar. D'aquesta manera, l'aplicació del reglament permetrà suggerir a les empreses els següents tràmits a realitzar, les línies d'ajut a les que poden tenir accés, els serveis d'assessorament per a la internacionalització o per evitar el tancament, entre molts altres.

2. Concreta el funcionament i l’abast de la persona autoritzada, intermediari, en els procediments d’activitat econòmica que pot visualitzar dades i notificacions, omplir sol·licituds i comunicacions, presentar certificats, projectes tècnics o altres documents, però no signa documents, ja que no és un representant legal. En una administració gestionada amb dades és clau preveure que les persones que tinguin accés a les mateixes disposin de la corresponent autorització explícita.

3. Detalla determinats aspectes del règim d’intervenció administrativa sobre les activitats econòmiques, el procediment sancionador i el control d'aquestes, preveient l’ajuda i col·laboració d’entitats col·laboradores, en cas que les administracions ho necessitin.

Priorització de la comunicació per sobre de la llicència que ja va introduir la Llei i que permet que el 80% dels negocis puguin obrir sense espera. El Reglament permet delimitar i estandarditzar les modificacions substancials i no substancials d'un determinat negoci.

4. S’ha fet un pas més en el 20% d’activitats econòmiques a les quals no es pot aplicar un règim de comunicació i necessiten disposar de llicències o autoritzacions pel seu impacte en el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, s’ha desplegat una #autopistaadministrativa per tal que es puguin obtenir de manera més ràpida. Concretament, regula el procediment pel qual un projecte empresarial es considera estratègic i, per tant, li pugui ser d’aplicació la tramitació preferent i d’urgència a fi i efecte de promoure el creixement empresarial a Catalunya i evitar la pèrdua d’inversions.

Amb la finalitat d’aconseguir una implantació progressiva d’aquest tipus de projectes, a la vegada que flexible, s’ha previst una regulació en tres capes. En primer lloc, s'estableix la figura dels projectes estratègics, on es preveuen les àrees en les quals poden designar aquest tipus de projectes sempre que sigui d’interès del Govern de la Generalitat, en segon lloc, es defineix el procediment per designar un projecte com a estratègic; quins tipus de procediments apliquen els efectes de la designació, els requisits a complir, el seguiment i com es poden perdre els efectes de la designació, i finalment per acord de govern es determinaran els criteris que en cada moment es considera que han de complir els projectes per ser estratègics i la priorització dels àmbits d’actuació.

Es preveu que s'iniciï una primera fase en l'àmbit de la indústria i dels serves a la producció.

5. El desplegament reglamentari també redueix les càrregues administratives per les informacions públiques d’aquelles activitats econòmiques que requereixin l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable de conformitat amb la legislació urbanística i, d’altra banda, l’atorgament d’una llicència ambiental, donat que l’administració farà aquest pas de la tramitació conjuntament.

6. Actualització en el funcionament de l’OGE amb els següents objectius:

- Establir que l’OGE actua de frontal per tots els tràmits que té en el seu catàleg i es delimita l’abast del qual significa la tasca de frontal. De manera que no és necessari signar encàrrecs de gestió individuals amb les diferents unitats deleguen a l’OGE la gestió dels tràmits de la seva competència.

- Atorgar seguretat jurídica als titulars de les activitats econòmiques i als emprenedors per tal que coneguin els tràmits inclosos en el catàleg de la Finestreta Única Empresarial i quin és el nivell de servei que presta l’OGE sobre els mateixos.

7. Per tal que els titulars de les activitats econòmiques i els emprenedors puguin identificar amb facilitat els serveis que presta la Finestreta Única i quines són les administracions que estan actuant com a FUE, es preveu un distintiu gràfic que totes les administracions públiques catalanes adherides han d’incorporar i exhibir.

Com a conclusió cal dir que el decret simplifica els tràmits a realitzar per desenvolupar una activitat econòmica i retalla els temps d'espera amb les administracions.

 

 Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

 Assessor en Seguretat Industrial del sector Químic | Jordi Artiga seguretatquimic@cecot.org