Publicació del nous ajuts econòmics per a projectes de foment de l’economia circular

El 15 de desembre s’han publicat les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de foment de l’economia circular.

Poden ser objecte d’aquesta subvenció els projectes següents:

Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua amb una millora de les prestacions ambientals en tot el seu cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació.

› Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

› Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.

› Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

› Remanufactura.

› Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l’energia.

› Noves aplicacions de materials reciclats.

Classe B. Estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories ja descrites a la Classe A.

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases els beneficiaris següents, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat reverteixi en l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya:

- Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.

- Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

En el moment que es publiqui la convocatòria per la presentació de sol·licituds us ho comunicarem.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot