Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Publicació de laLlei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

S’ha publicat aquesta Llei , que regula, a nivell ambiental diversos aspectes que afecten a la majoria d’activitats:

1. Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada i incineració de residus municipals d'acord amb la taula següent:

Any d'aplicació

Tipus de gravamen per deposició   

Tipus de gravamen per incineració

2020

47,10 euros/tona 

23,60 euros/tona

2021

53,10 euros/tona 

26,50 euros/tona

2022

59,10 euros/tona 

29,60 euros/tona

2023

65,30 euros/tona 

32,70 euros/tona

2024

71,60 euros/tona 

35,80 euros/tona

2. S’elimina la necessita d’aval per les activitats de gestió de residus no perillosos.

Es modifica el text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la manera següent: «b) Constituir una fiança, en el cas dels residus perillosos, si ho exigeixen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió, per a complir les obligacions adquirides amb relació al desenvolupament de l'activitat i per a pagar les sancions imposades d'acord amb el que disposa aquesta llei i, si escau, subscriure la pòlissa d'assegurança corresponent, per a respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per a regenerar els recursos naturals o els espais degradats.»

Ja està disponible, a través d´SDR de la pàgina web de l´Agència de Residus, la sol·licitud de la devolució de la fiança.

Per tal de sol·licitar-ho caldrà:
 

• El/els resguard/s originals del dipòsit de la mateixa. En cas de no tenir-lo hi ha un model de declaració de pèrdua.

• Entrar amb el perfil de gestors a l´SDR.

• L´Agència haurà d´aprovar la sol·licitud i derivarà el retorn a la Caixa General de Dipòsits. En el cas de gestors de residus perillosos i no perillosos calcularà l´import proporcional a retornar dels NO perillosos.

3. S’introdueix la obligació d’utilització d’un mínim del 5% d’àrids reciclats en totes les obres.
 

Els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de determinar l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos, excepte que les característiques de l'obra no permetin l'ús d'aquest tipus de material, supòsit que el redactor del projecte ha de justificar degudament en la memòria. La direcció d'obra ha de certificar el percentatge d'àrids reciclats utilitzat efectivament en l'obra, i hi ha d'adjuntar el certificat del subministrador dels àrids reciclats, acompanyat del certificat del gestor de residus que ha produït l'àrid reciclat.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org

Servei d'assessorament de la Cecot