Es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador

Us adjuntem el text del Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, es transposa la Directiva (UE) 2018/850 que modifica la Directiva 1999/31 sobre abocadors, i es deroga l'actual Reial decret 1481/2001, aprofitant per a incorporar l'experiència jurídica i tècnica acumulada durant més de quinze anys en la gestió dels residus mitjançant dipòsit en abocador al nostre país.

Entre les seves principals modificacions cal destacar:

a) Reforçar l'obligació de tractament previ dels residus, especificant l'abast per a residus municipals i establir criteris que permetin valorar l'eficiència del tractament previ dels mateixos (posterior desenvolupament mitjançant ordre ministerial).

b) Objectius de reducció de l'abocament de residus municipals que s'estableixen en la Directiva (UE) 2018/850.

c) Preveure l'elaboració d'una relació de residus que no s'acceptaran en abocador per tractar-se de residus aptes per al reciclatge o un altre tipus de valorització (ordre ministerial abans de l'any 2023).

d) Incorporar la prohibició de diluir o barrejar residus.

e) Exigir al productor de residus l'obligació de subministrar a l'entitat explotadora de l'abocador informació adequada sobre els residus, així com sobre el tractament previ al fet que han estat sotmesos abans de la seva admissió.

f) Establir les normes de càlcul dels objectius d'abocament. Annex: regles de càlcul, mecanismes de control de la qualitat i traçabilitat de les dades.

g) Fixar adequadament el règim dels costos d'abocament, comptabilitzant la totalitat dels costos directes, indirectes i aquells que es puguin produir en el dilatat període de temps postclausura. Dins dels costos indirectes, s'han comptabilitzat aquells lligats a l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle procedents dels abocadors (annex específic).

h) Establir la utilització per part de les administracions competents dels instruments econòmics per a incentivar l'aplicació del principi de jerarquia de residus i la promoció de l'economia circular. Les quantitats que es recaptin amb càrrec a aquests instruments econòmics tindran un caràcter finalista.

i) Eliminar la possibilitat de devolucions anticipades de fiances o garanties financeres amb les quals fer front als costos de vigilància i manteniment en el període post clausura.

j) Reforçar el règim de les inspeccions periòdiques de les instal·lacions d'abocament per part de les autoritats competents (annex específic amb l'abast i la periodicitat mínims).

De tot l’anterior, és previsible un augment de dificultat i cost per eliminar residus a través de l’abocador a curt i mig termini, pel que us recomanem estudiar la viabilitat de la minimització de residus que genereu i/o, la recollida selectiva dels mateixos.

Per ampliar informació sobre aquest tema o ajudar-vos a implantar millores, estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org

Servei d'assessorament de la Cecot