Convocatòria del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica | MOVES III

L’1 d’octubre s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)

Les bases van ser publicades el passat 14 d’abril.

A cadascuna de les actuacions subvencionables es destinaran els imports següents:

Programa d'incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible, 30.724.035,44 euros

Programa d'incentius 2: implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics, 30.724.035,44 euros

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació la Resolució al DOGC i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible, o com a màxim  el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat).

El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la partida pressupostària indicada.

En aquest enllaç podeu consultar més informació relacionada amb el Programa Moves III.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot