Convocatòria del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II)

El 16 de setembre s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II). Les bases van ser publicades el passat 16 de juny.

A cadascuna de les actuacions subvencionables es destinaran els imports següents:

Actuació 1. Adquisició de vehicles d’energies alternatives: 6.979.586,12 euros, dels quals un màxim d'1.395.917,22 euros per a vehicles pesats propulsats per GLP/autogas o gas natural.

• Actuació 2. Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: 5.642.131,60 euros.

• Actuació 3. Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques: 483.611,28 euros.

• Actuació 4. Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball: 1.612.037,60 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions comença l'endemà de la publicació la Resolució al DOGC i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per a cada actuació, o com a màxim quan hagi transcorregut 1 any a partir de la data de publicació la Resolució.

En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat).

El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la partida pressupostària indicada.

En aquest enllaç podeu consultar més informació relacionada amb el Programa Moves II.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org

Servei d'assessorament de la Cecot