Celebració de reunions d’òrgans col·legiats, juntes i assemblees per videoconferència i adopció d’acords per escrit i sense sessió

Us informem que s'ha publicat, el Reial Decret Llei 34/2020 de 17 de novembre, pel qual estableix la possibilitat durant l’any 2021, encara que els estatuts no ho prevegin, que:

(i) les sessions dels òrgans d’administració, juntes directives, patronats i consells rectors de fundacions, associacions, societats civils, societats mercantils i cooperatives podran celebrar-se per videoconferència o conferencia telefònica múltiple, sempre que tots els membres del corresponent òrgan disposin dels mitjans necessaris, el Secretari conegui la seva identitat i així ho expressi a l’acta i l’acta s’enviï de manera immediata per correu electrònic. El mateix serà d’aplicació a las comissions delegades i a les demés comissions obligatòries o voluntàries que tinguessin constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili social.

(ii) els acords dels òrgans d’administració, juntes directives, patronats i consells rectors de fundacions, associacions, societats civils, societats mercantils i cooperatives podran adoptar-se per escrit i sense sessió quan ho decideixi el President i hauran d’adoptar-se així quan ho sol·licitin  al menys dos membres del corresponent òrgan. El mateix serà d’aplicació a las comissions delegades i a les demés comissions obligatòries o voluntàries que tinguessin constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili social.

(iii) les Juntes de socis o assemblees d’associats i socis de societats limitades, associacions, societats civils, societats cooperatives i societats comanditaries per accions podran celebrar-se per videoconferència o conferencia telefònica múltiple, sempre que totes les persones que tinguin dret a assistir-hi o els seus representants disposin dels mitjans necessaris, el Secretari conegui la seva identitat i així ho expressi a l’acta i l’acta s’enviï de manera immediata per correu electrònic.

(iv) en el cas de societats anònimes, el consell d’administració podrà preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància en els termes dels articles 182 i 189 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i de l’article 521 del mateix text legal, en el cas de les societats anònimes cotitzades, així com la celebració de la junta en qualsevol lloc del territori nacional.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Mercantil i Civil| Anna Santaulària | mercantil@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot