Novetats en l'IVA i el comerç electrònic

A partir de l’1 de juliol de 2021, les normes de l’IVA sobre el comerç electrònic entre empreses i consumidors finals (operacions “B2C”) es modifiquen. Estem parlant de les compres a través d’internet que fa un particular d’un estat membre a una empresa d’un altre estat membre.

Fins ara, cada estat membre té establert un llindar de vendes anual que, per sobre del qual, l’empresari venedor està obligat a donar-se d’alta en la hisenda d’aquell país membre i liquidar l’IVA de les seves vendes allà. En la majoria d’estats aquest llindar és de 35.000 €, encara que hi ha altres, com Alemanya, Itàlia o els Països Baixos, on és de 100.000 €. Per sota del llindar, l’IVA de les vendes es declara en l’estat d’origen (es considera una operació interior).

Amb les noves normes, s’estableix un llindar global de vendes anual (sumant bens i serveis) per tota la UE de 10.000 €. Quan es superi, hi haurà dues opcions:

1. Donar-se d’alta en cada país on es faci la venda i liquidar allà l’IVA.

2. Registrar-se en el nou sistema de “finestreta única”.

Com funcionarà la finestreta única? En el país on s’hagi registrat el venedor es presentarà la declaració i es pagarà l’IVA de totes les vendes a distància de bens i prestacions de serveis a clients consumidors finals dins de la UE.

Com s’efectuarà l’alta en el registre? Mitjançant el nou formulari 035.

Com s’efectuarà la liquidació d’IVA? Mitjançant el nou model 369, amb periodicitat de trimestres naturals. El termini de presentació serà durant el més següent al trimestre de la declaració. En aquesta declaració es separaran els imports per països, amb els tipus d’IVA vigents en aquells territoris. L’ingrés de l’import resultant s’efectuarà a la Hisenda espanyola.

Es podran incloure deduccions d’IVA en el model 369? No, en el model 369 només s'inclouen quotes d’ IVA meritat, no quotes suportades en l'activitat acollida al règim de finestreta única.

Tota aquesta reforma no només afecta al comerç electrònic a distància, del que ens hem referit fins ara. Existeixen 3 règim especials dins de la finestreta única:

1. Règim exterior de la Unió. Aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat a consumidors finals.

2. Règim de la Unió. Aplicable a les següents operacions:

a. els serveis prestats per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum a consumidors finals.

b. vendes a distància intracomunitàries de béns (comerç electrònic a distància).

c. lliuraments interiors de béns imputats als titulars d'interfícies digitals que facilitin el lliurament d'aquests béns per part d'un proveïdor no establert en la Comunitat al consumidor final.

3. Règim d'importació. Aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers al que podran acollir-se, directament o a través d'un mitjancer establert en la Comunitat, en determinades condicions, els empresaris o professionals que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec del qual no excedeixi de 150 euros, a excepció dels productes objecte d'impostos especials.

Aquests 3 règims es declararan tot junts dins del model 369, amb alguna diferència de periodicitat depenent del règim.

L’Agència Tributària ha obert un apartat dins de la seva pàgina web on recull tota la casuística d’aquests canvis. Podeu accedir-hi clicant aquí

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org