Modificacions de la plusvàlua municipal

El passat 10 de novembre va entrar en vigor el Real Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel que es reforma el text de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, d’acord a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com a “plusvàlua municipal”, pel qual els ajuntaments graven la transmissió de terrenys urbans, estiguin edificats o no, ja sigui per compravenda o per herència o donació.

Amb aquest reial decret llei es pretén donar resposta al mandat del TC, a pesar que la seva última sentència de data 26 d'octubre de 2021 encara no ha estat publicada en el BOE, però si a la pàgina web del propi tribunal, de dur a terme les modificacions o adaptacions pertinents en el règim legal de l'impost a conseqüència de l'última de les sentències dictades pel TC, així com integrar la doctrina continguda en sentències anteriors, a fi de donar unitat a la normativa de l'impost i complir amb el principi de capacitat econòmica.

Les principals característiques d’aquesta reforma són:

S'introdueix un nou supòsit de no subjecció per als casos en què es constati, a instàncies de l'interessat, que no s'ha produït un increment de valor.

L'interessat haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició es prendrà el que sigui major d'entre el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració Tributària, d'acord amb la nova facultat que s'atorga als Ajuntaments.

• El contribuent podrà optar entre dos mètodes per a calcular la base imposable:

1. Multiplicar el valor cadastral pels coeficients que aprovin els ajuntaments, que en cap cas podran superar als marcats en el RDllei, que reproduïm a continuació, i que seran actualitzats anualment.

Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,14

1 any

0,13

2 any

0,15

3 any

0,16

4 any

0,17

5 any

0,17

6 any

0,16

7 any

0,12

8 any

0,10

9 any

0,09

10 any

0,08

11 any

0,08

12 any

0,08

13 any

0,08

14 any

0,10

15 any

0,12

16 any

0,16

17 any

0,20

18 any

0,26

19 any

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

                       

Únicament als efectes d'aquest impost, els Ajuntaments podran corregir fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau d'actualització.

2. Tributar en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de la transmissió d'un immoble i que es determina per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el d'adquisició, sempre que acrediti ser inferior a l’anterior càlcul.

• Seran gravades les plusvàlues generades en menys d’un any (abans era a partir de l’any).

• Els Ajuntaments tindran un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del RDllei per a adequar les seves normatives al nou marc legal. Mentrestant, resultarà d'aplicació el que es disposa en el RDllei, prenent-se, per a la determinació de la base imposable de l'impost, els coeficients màxims en ell establerts.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org
Serveis destacats