Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va publicar l’1 de maig, el padró provisional dels vehicles que han de tributar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquest impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Calendari

- 1 de maig: publicació del padró provisional

- 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació)

- 1 de setembre: publicació del padró definitiu

- A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament

Consulta del padró

Els contribuents poden consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost, i revisar les dades sobre el titular i les característiques del vehicle, així com la quota a pagar. En cas que les dades no siguin correctes, s’hi podran presentar al·legacions fins al 4 de juny. Així mateix, si es domicilia el pagament i se subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%.

A partir de l’1 de setembre del 2021, es podrà consultar el padró definitiu de vehicles i s’iniciarà el període de pagament a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

També us adjuntem les pregunts freqüents sobre aquest tribut.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org