Ordres ministerials de caràcter tributari. Fi de la col·laboració social restringida.

Amb data 31 de desembre de 2019 es van publicar al BOE les següents Ordres Ministerials de caràcter tributari:

 

  • Ordre HAC/1270/2019, de 5 de novembre, que aprova el model 318, de regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis en l'IVA.
  • Ordre HAC/1271/2019, de 9 de desembre, que aprova les normes de desenvolupament del que es disposa en l'article 26 del Reglament dels Impostos Especials sobre marques fiscals previstes per a begudes derivades.
  • Ordre HAC/1273/2019, de 16 de desembre, que aprova els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.
  • Ordre HAC/1274/2019, de 18 de desembre, que modifica l'Orde EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resumeixen anual de l'Impost sobre el Valor Afegit i l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades declaracions tributàries.
  • Ordre HAC/1275/2019, de 18 de desembre, que modifica l'Orde EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'Impost sobre la Renda de no Residents.
  • Ordre HAC/1276/2019, de 19 de desembre, que modifica l'Ordre de 18 de novembre de 1999, per la qual s'aproven els models 123, en pessetes i en euros, de declaració-documento d'ingrés i els models 193, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte, així com les modificacions en els models següents: 124, 194, 198, 196, 280, 184 i 289.
     

Aprofitem per a recordar que amb data 1 de febrer de 2020 (anteriorment el termini era el 14 de gener de 2020), deixarà de funcionar en la seu electrònica de l’AEAT la modalitat de col·laboració social restringida, on s’utilitza la modalitat de certificat electrònic/signatura digital de representant de persona jurídica restringit. Per a més informació consulteu el web de l’AEAT.