Nova seu electrònica de l'AEAT

S'actualitza la normativa que regula la seu electrònica de l'AEAT, a fi que l'ús dels mitjans electrònics sigui la forma habitual de relacionar-se amb l'Administració.

En particular, amb efectes 15.7.2021, s'unifiquen els canals d'accés electrònic a l'AEAT, que comptarà amb una seu electrònica que complirà també les funcions de portal d'Internet (https://sede.agenciatributaria.gob.es).

Se suprimeix el portal actual (https://www.agenciatributaria.es) i el seu contingut i funcions passen a integrar-se en la seu electrònica.

Durant un període transitori màxim de sis mesos comptats a partir del 15.7.2021, es podrà accedir a:

• La nova seu electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es

• L'anterior seu electrònica https://www.agenciatributaria.gob.es

• L'anterior portal https://www.agenciatributaria.es

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org