Llei de prevenció del frau: canvis en l'impost de societats i IRPF

La Llei 11/2021, de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que va ser publicada en el BOE el passat 10-7-2021, a més de mesures per a lluitar contra el frau introdueix importants novetats en els procediments tributaris i en els principals impostos, com l'impost de societats i l'IRPF.

Així, en l'àmbit de l'IRPF i de l'impost de societats, aquestes són les principals novetats que han estat aprovades:

Transparència fiscal internacional (IRPF i IS). A partir de 2021, aquest règim deixa de ser aplicable en cas de societats amb activitat econòmica situades en l'Espai Econòmic Europeu (a més de la UE). No obstant això, a partir d'ara, els contribuents amb establiments permanents a l'estranger també es veuen afectats per aquest règim.

Exit Tax (IRPF i IS). A partir de 2021, si una societat espanyola es trasllada a un altre país de la UE, Noruega o Islàndia, l'impost de sortida aplicable en aquests casos ("Exit Tax") ja no pot diferir-se fins a la venda dels actius. No obstant això, a partir d'ara s'estableix un sistema de fraccionament d'aquest impost en cinc anualitats.

Reducció per lloguer d'habitatge (IRPF). A partir de 2021, per a poder gaudir de la reducció del 60% per l'obtenció de rendiments del capital immobiliari derivats del lloguer d'habitatge, és imprescindible que aquests rendiments hagin estat declarats en l'autoliquidació de l'IRPF presentada abans que Hisenda hagi iniciat una comprovació.

Pactes successoris (IRPF). A partir de l'11.7.2021, si en la venda d'un ben adquirit pel beneficiari d'un pacte successori aquest transmet el bé abans del transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la defunció del causant, si fos anterior, a l'hora de declarar el guany patrimonial obtingut aquest beneficiari ha de subrogar-se en la posició del causant quant a la data d'adquisició i al valor d'adquisició del bé.

Règim de les SICAV (IS). S'endureixen els requisits per a poder gaudir del règim de les Societats d'Inversió de Capital Variable (SICAV). Així, entre altres canvis, a partir de l'1.1.2022 només es computaran en l'import mínim de 100 accionistes a aquells que siguin titulars d'accions per import igual o superior a 2.500 euros.

Règim de les SOCIMI (IS). Així mateix, a partir de 2021 s'incrementa la tributació de les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI).

Pagaments en efectiu. A partir de l'11 de juliol l'import màxim de pagament en efectiu s'ha reduït a 1.000 euros.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org