Segona convocatòria del programa d'ajuts per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

RESOLUCIÓ EMC/1745/2021, de 25 de maig

Us informem que s’ha allargat el termini del programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial fins el 30 de juny de 2021 i s’ha incrementat el pressupost del programa en 35 M€ per a Catalunya.

Ja s'ha publicat la segona convocatòria dels ajuts. Aquesta té exactament les mateixes característiques i requisits que la convocatòria anterior, excepte pel que fa al termini per a sol·licitar els ajuts que serà el 30 de juny de 2021.

Totes les empreses interessades hauran de formalitzar novament la seva sol·licitud d’ajut, i ho podran fer a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la nova convocatòria, és a dir, a partir del 5 de juny.

La 2a convocatòria contempla adoptar els canvis a les bases de l’IDAE quan a ampliació del termini de sol·licitud, i en canvis del mètode del càlcul de l’import d’ajut.

L'objecte d'aquest programa d'ajuts és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Beneficiaris: Les pimes o grans empreses del sector industrial amb CNAE 2009 del 07 al 11 i del 13 al 33, i les empreses o entitats propietàries de plantes de tractament de residus, efluents o tractaments d’aigua que siguin propietat d’una empresa amb CNAE del 35 al 39.

També són beneficiàries les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment. El contracte s'acreditarà d'acord amb el què disposa l'annex III del RD 263/2019. L’ajut repercutirà en tot cas a l'empresa on s'executi el projecte.

Termini de sol·licitud: des de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins que s’esgoti el fons dels ajuts o fins el 30/06/2021 (a manca de pròrroga o d'aprovació d'un nou termini)

Termini per a la resolució de la sol·licitud: des de la data de sol·licitud fins als 6 mesos següents. Si en aquest període no es rep resposta, la sol·licitud es considera desestimada. Degut a l'estat d'alarma la Generalitat va suspendre tots els terminis en 81 dies, i aquests es sumen als 6 mesos de termini, per a tots els expedients amb data de presentació anterior al 13 de març del 2020

Termini d’execució i justificació

- Termini d’execució: 24 mesos des de la data de notificació de la Resolució d’atorgament de l’ajut. La notificació de la resolució per part de l’administració es pot allargar fins a 6 mesos a comptar des de la sol·licitud.
- Termini de justificació: 3 mesos des de la finalització del termini màxim d’execució.

Tramitació: El procediment per a la tramesa telemàtica de la sol·licitud i documentació que ha d'acompanyar a la mateixa es farà per http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Inversions elegibles: Les actuacions elegibles susceptibles de rebre ajuda s’han d’ajustar en una o varies de les tipologies següents:

Tipologia 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Han de complir amb la proporció econòmico-energètica màxim admissible de 14.379 euros (inversió elegible / tep (estalvi d’energia final en un any). Un tep equival a 11.630 kWh. És a dir, que la inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,2 € per kWh d’estalvi. L'IVA no és elegible
inversió elegible (€) 

---------------------------------------- < 14.379 €

estalvi energia final (tep)

En els casos d’increment de producció, l’estalvi d’energia final es calcula com la diferència dels consums específics abans i després de l’actuació multiplicat per la producció inicial.

- Tipologia 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials

Han de complir dos requisits:

a. El rati econòmic-energètic màxim admissible serà de 14.501 euros (inversió elegible / tep (estalvi d’energia final en un any). Un tep equival a 11.630 kWh. És a dir que la inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,25 € per kWh d’estalvi. L'IVA no és elegible
inversió elegible (€)

----------------------------------------- < 14.501 €
estalvi energia final (tep)

b. Complir amb la norma ISO 50.001 o bé aquella que la substitueixi.
Les actuacions (tipologies 1 i 2) hauran de complir amb la normativa vigent que els sigui d’aplicació, així com comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives, si s’escau. També caldrà complir amb la legislació que les afecti per al càlcul i el desenvolupament de les millores d’eficiència energètica. Si no existeix normativa o legislació aplicable, s’emprarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica.

Donat el caràcter incentivador de les ajudes, les actuacions no es podran haver iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut. A aquests efectes, s'entén per «inici dels treballs» la data d'inici de les obres de construcció finançades per la inversió o la data del primer compromís en ferm per a la comanda d'equips o altre compromís que faci irreversible la inversió. D’ambdues dates, comptarà la més antiga.

La data dels treballs preparatoris, com l'obtenció de permisos o la realització d'estudis previs de viabilitat, no es consideraran com l’inici dels treballs. Per a què es considerin costos elegibles, aquests treballs preparatoris no poden ser realitzats ni pagats abans de la data de la convocatòria, és a dir, abans del 3 de desembre de 2019.

Inversions no elegibles: No son inversions elegibles aquelles relacionades amb la cogeneració; ni tampoc aquells projectes de solar fotovoltaica o eòlica perquè no redueixen el consum d’energia final, sinó que el consum és el mateix però canvia la font proveïdora d’electricitat.

Import de l’ajut: La menor entre el 30% de la inversió elegible, i 30% per a grans empreses/40% per a mitjana empresa/50% per a petita empresa  sobre el cost elegible. 

L’import de l’ajut va vinculat a la menor entre el 30% de la inversió elegible, i 30% per a grans empreses/40% per a mitjana empresa/50% per a petita empresa sobre el cost elegible. 

Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs):

Tipologia 1 – millora de processos industrials: 75.000€

Tipologia 2 – sistemes de gestió energètica: 30.000€

Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per a poder arribar a la inversió elegible mínima de cada una de les tipologies, sempre i quan totes elles s’efectuïn en un mateix establiment industrial (una sola ubicació) i que cada una de les actuacions es presentin per separat.

Import màxim d'ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 9.000.000€

Són ajuts a fons perdut.

Costos elegibles Elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions, els costos de direcció facultativa, els costos d'execució de l'obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions); els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, els costos de transport, els d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons estableixi la normativa vigent que demostrin estar lligats a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades. Només factures i comandes amb data posterior a la data de sol·licitud.

Costos no elegibles: No es consideren elegibles les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents, ni les inversions en noves instal·lacions industrials, a menys que substitueixin instal·lacions per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial. En cas de major capacitat industrial només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda. L'IVA no és elegible.

No obstant, si que és elegible qualsevol inversió per complementar equips de procés actuals que faci que el procés sigui més eficient, ràpid i per tant, s’incrementi la productivitat, sempre que aquesta  inversió  faci reduir el consum específic per unitat de producte. I si aquesta inversió no implica una substitució d’equips, la inversió de referència és nul·la.

Incompatibilitats: Les ajudes atorgades en aquest programa seran compatibles amb altres ajudes concedides per a la mateixa finalitat, per qualsevol Administració pública o organisme o ens públic, nacional o internacional, sempre que es compleixin les dues següents condicions:

  • Que, de forma acumulada, no se superin els límits establerts pel Reglament (UE) n.º 651/2014, de 17 de juny de 2014.
  • Que les ajudes atorgades per les altres Administracions, per a la mateixa actuació, no comptin amb cofinançament de Fons Europeus.

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria que siguin finançades amb fons FEDER seran incompatibles amb altres ajudes finançades amb fons comunitaris concedides per aquesta o altra Administració.

 

Si desitgen més informació d’aquest ajut poden accedir a la web de l'Institut Català d'Energia

VOLS SOL·LICITAR UN AJUT PER REDUIR LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI I EL CONSUM D’ENERGIA FINAL I NECESSITES MÉS INFORMACIÓ PER COMENÇAR? ASSESSORA'T!